PUBLICATION Other

Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt

Den här rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Mistra Sustainable Consumption, SLU Future Food, Beijer Institute of Ecological Economics, Centre for Collective Action Research (CeCAR) vid Göteborgs universitet samt Chalmers. Projektet syftade till att översiktligt kartlägga nuvarande kunskapsläge om styrmedel för en miljömässigt hållbar matkonsumtion samt att identifiera vad offentliga aktörer redan idag skulle kunna göra för att främja en positiv utveckling. Den riktar sig till forskare och forskningsfinansiärer, men också tjänstemän och beslutsfattare på mat- och miljöområdet.

Vi vill poängtera att det här projektet påbörjades innan den globala Covid-19- pandemin bröt ut. I skrivande stund har det svenska och globala livsmedelssystemets hållbarhet aktualiserats ur en rad nya synvinklar, inte minst vad gäller dess resiliens för olika typer av externa chocker, djurhållning i en värld där naturliga ekosystem blir allt mindre och där människa och djur lever allt närmare varandra, försvagat internationellt politiskt samarbete, uppsving för lokala handelsplattformar för mat och ett snabbt föränderligt och oförutsägbart politiskt landskap. Vi kan konstatera att en hållbar matkonsumtion är mer aktuellt än någonsin.

De styrmedel som har kartlagts i denna rapport utgår ifrån hur en hållbar livsmedelskonsumtion kan främjas givet hur dagens livsmedelssystem fungerar; det vill säga att mat produceras och konsumeras i huvudsak som en vara som handlas nationellt och internationellt, där konsumentens fria valmöjlighet är central och där produktionen av mat i stor utsträckning styrs av marknadskrafter. Givet de enorma miljö- och hälsoutmaningar det globala matsystemet står inför och givet den stora chock som världen genomlever i och med Covid-19 så är osäkerheten kring framtidens livsmedelssystem stor. Det pågår diskussioner kring nya sätt att organisera och förvalta matsystemet; dessa går vi dock inte in på i den här rapporten.

Rapportförfattare är Elin Röös, Sarah Säll och Kajsa Resare Sahlin (SLU), Jörgen Larsson och Erik André (Mistra Sustainable Consumption, Chalmers), Therese Lindahl och Malin Jonell (Beijerinstitutet), Martin Persson (Chalmers) och Niklas Harring (Göteborgs universitet, CeCAR).1 Utöver dessa har Emma Moberg (SLU) bidragit till rapportens innehåll genom omfattande kommentarer, Filip Danielsson (student, Chalmers) har bidragit till styckena om krav på hållbarhet på sålda livsmedel och följande personer har bidragit med tips på litteratur och/eller givit synpunkter på materialet: Anna-Karin Quetel (Livsmedelsverket), Pia Lindeskog (Folkhälsomyndigheten), Liselotte Schäfer Elinder (Karolinska institutet) och Liv Fjellander (IVL). Vi tackar för dessa bidrag men vill vara tydliga med att författarna ensamma ansvarar för rapportens innehåll.

Röös, E., J. Larsson, K. Resare Sahlin, M. Jonell, T. Lindahl, E. André, S. Säll, N. Harring, M. Persson. 2020. Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt. SLU Future Food Reports 13 Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food.

READ ONLINE